საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 27-28 თებერვალს და 1 მარტს იტალიის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს საკონსულო სამსახურის წარმომადგენლები განახორციელებენ ქ. ბარიში მივლინებას საქართველოს მოქალაქეთათვის საკონსულო მომსახურების ადგილზე გაწევის მიზნით.  მოქალაქეთა მიღება იწარმოებს ოთხშაბათს 27 თებერვალს 10:00-14:00 სთ-ებში,  ხუთშაბათს 28 თებერვალს 09:30-14:00 და 15:00-18:00 სთ-ებში, პარასკევს 1 მარტს 15:00 18:00 სთ-ებში. შემდეგ მისამართზე:  Via De Rossi 107, BARI.

 

გაცნობებთ, რომ შესაძლებელი იქნება მხოლოდ შემდეგი მომსახურებების გაწევა:

 1. განაცხადის ჩაბარება პასპორტზე სრულწლოვანი და მხოლოდ იმ არასრულწლოვანი პირებისათვის, რომლებზეც ერთხელ მაინც გაცემული იყო პასპორტი.

   

  სრულწლოვანმა პირმა უნდა წარმოადგინოს პასპორტის, პირადობის ან მართვის მოწმობის ასლი, ფოტოსურათი დისკზე და 1 ცალი დაბეჭდილი (ფოტოსურათი უნდა იყოს ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაღებული თეთრ ფონზე).

  არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში აუცილებელია წარმოადგინოთ არასრულწლოვანისა და მშობლების პასპორტების ორიგინალები ასლებთან ერთად, არასრულწლოვანის ფოტოსურათი დისკზე და 2 ცალი დაბეჭდილი (ფოტოსურათი უნდა იყოს ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაღებული თეთრ ფონზე), დაბადების მოწმობა და მისი ასლი.

   

  თუ ბავშვი დაბადებულია იტალიაში უნდა წარმოადგინოთ საერთაშორისო ტიპის დაბადების მოწმობა(estratto dell’ atto di nascita internazionale/plurilingue), რომელიც გაიცემა ადგილობრივ მერიაში (comune). ხსენებული დოკუმენტი უნდა იყოს  დამოწმებული აპოსტილით(apostille) პრეფექტურის მიერ.

  სხვა სახელმწიფოში გაცემული დაბადების მოწმობა უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილის შტამპით  და თარგმნილი ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. თუ თარგმანი შესრულებულია საქართველოში რეგისტრირებული ნოტარიუსის მიერ, დამატებითი დამოწმება არ ესაჭიროება. თუ თარგმანი შესრულებულია უცხო სახელმწიფოს ორგანოების მიერ აუცილებელია თარგმანის ლეგალიზაცია ან აპოსტილით დამოწმება.

  დაბადების მოწმობის ორიგინალი პასპორტის დამზადებამდე დარჩება საკონსულო სამსახურში.

   

  16 წლამდე არასრულწლოვან პირზე პასპორტი გაიცემა ორივე მშობლის თანხმობით, შესაბამისად უნდა გამოცხადდეს ორივე მშობელი, ან ერთ-ერთმა წარმოადგინოს მეორე მშობლის სანოტარო წესით დამოწმებული თანხმობა. 

  9 წლის ასაკიდან სავალდებულოა ბავშვის პირადი გამოცხადება.

   

 2. განაცხადის ჩაბარება პირადობის ელექტრონული მოწმობის მისაღებად

   

  უნდა წარმოადგინოთ პასპორტის, პირადობის ან მართვის მოწმობის ასლი, ფოტოსურათი დისკზე და 1 ცალი დაბეჭდილი (ფოტოსურათი უნდა იყოს ბოლო 2 თვის განმავლობაში გადაღებული თეთრ ფონზე).

   

 3. განაცხადის ჩაბარება საქართველოში დასაბრუნებელი მოწმობის მისაღებად.

   

  სრულწლოვანმა პირმა უნდა წარმოადგინოს პასპორტის, პირადობის მოწმობის ან მართვის მოწმობის ასლი, ფოტოსურათი დისკზე და 2 ცალი დაბეჭდილი.

  არასრულწლოვანი პირის შემთხვევაში საკმარისია გამოცხადდეს ერთ-ერთი მშობელი, წარმოადგინოს მისი და არასრულწლოვანის პასპორტი (არსებობის შემთხვევაში)ასლებთან ერთად; არასრულწლოვანის ფოტოსურათი დისკზე და 2 ცალი დაბეჭდილი, დაბადების მოწმობა და მისი ასლი. თუ ბავშვი დაბადებულია იტალიაში უნდა წარმოადგინოთ საერთაშორისო ტიპის დაბადების მოწმობა(estratto dell’ atto di nascita internazionale/plurilingue), რომელიც გაიცემა ადგილობრივ მერიაში (comune). ხსენებული დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული აპოსტილით(apostille) პრეფექტურის მიერ.

   

 4. განაცხადის ჩაბარება თარგმანის გასახორციელებლად. (ქართულიდან იტალიურზე და პირიქით)

  შეიძლება ითარგმნოს  მხოლოდ შემდეგი დოკუმენტები: ცნობა, სამოქალაქო აქტის რეგისტრაციის მოწმობა, დიპლომი, ნიშნების ფურცელი, ატესტატი, სერთიფიკატი, პიროვნების საიდენტიფიკაციო დოკუმენტი, მართვის მოწმობა, საქართველოს მოქალაქეობისა და საქართველოში ბინადრობის ნებართვის საკითხებზე გადაწყვეტილება/დასკვნა.

   

  უნდა წარმოადგინოთ პასპორტის/პირადობის ასლი და სათარგმნი დოკუმენტის დედანი  და ასლი.

   

 5. განაცხადი ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არ არსებობის შესახებ ცნობის მისაღებად.
  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პასპორტი ან პირადობის მოწმობა) ასლი;
  • დაბადების მოწმობისასლი;
  • გვარის შეცვლის შემთხვევაში გვარის შეცვლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. გვარის შეცვლის მოწმობა, ქორწინების მოწმობა, სხვ.). თუ აღნიშნული დოკუმენტი გაცემულია იტალიის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოს მიერ, აუცილებელია წარმოადგინოთ აპოსტილით დამოწმებული.
  • წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (განქორწინების მოწმობა ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა).
  • შვილის (შვილების) დაბადების მოწმობაან მამობის დადგენის მოწმობა თუ განმცხადებელსჰყავს შვილი (შვილები) არარეგისტრირებული ქორწინებიდან;

    

 6. განაცხადი კანონით დაშვებული ნებისმიერი ცნობის მისაღებად.

      უნდა წარმოადგინოთ პასპორტის/პირადობის ასლი და ყველა დოკუმენტის ასლი რაც აუცილებელია თქვენთვის სასურველი ცნობის გასაცემად. მაგ. ოჯახის შემადგენლობის ცნობისათვის - ოჯახის წევრების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა და მათთან ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტები.

        გთხოვთ, გაითვალისწინოთ ადგილზე მომსახურების გაწევა მოიცავს მხოლოდ განაცხადის/მოთხოვნის ჩაბარებას. დოკუმენტების დამზადება განხორციელდება საელჩოში, ქ. რომში და დოკუმენტის დამზადების შესახებ შეტყობინება იგზავნება მოქალაქის მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე. საელჩოდან დოკუმენტების გატანა დაინტერესებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს პირადად, მინდობილი პირის, საფოსტო გზავნილის ან კურიერის მომსახურების მეშვეობით.

 

 

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ დაუკაშირდეთ საკონსულო სამსახურს სამუშაო დღეებში 15:00-17:00სთ, შემდეგ ნომერზე 06 69941972.